Wrong Time || Season 2 || Episode 8 || Ur Style TV || Sahin || Kushal || Aashma || Amita


Cast:
Sahin Prajapati
Kushal Bista
Asama Giri
Amita Chhantel
Dipika Thapa
Sisam Rana Magar
Arjun Aacharya
Jack shrestha
SIshir Bhandari
Sashank Bohara
Rupesh Khadka
Bikalpa Adhikari

Post a Comment

Previous Post Next Post