Wrong Time || Season 2 || Episode 9 || Ur Style TV || Sahin || Kushal || Aashma || Amita


Cast:
Sahin Prajapati
Kushal Bista
Asama Giri
Amita Chhantel
Dipika Thapa
Sisam Rana Magar
Arjun Aacharya
Jack shrestha
SIshir Bhandari
Sashank Bohara
Rupesh Khadka
Bikalpa Adhikari

Direction
Sahin Prajapati

Watch Wrong Time || Season 2 || Episode 9 || Ur Style TV || Sahin || Kushal || Aashma || Amita


Post a Comment

Previous Post Next Post